Regulamin konkursu „Kup i leć z nami do Barcelony”
Z dnia 10.01.2024

 1. Organizatorem konkursu jest Poltra Sp. z o.o z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 42 KRS 0000136273, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł., NIP 8652231787, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 12 stycznia 2024 do 19 kwietnia 2024r. włącznie (dalej „Czas trwania konkursu”).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Uczestnictwo w rywalizacji konkursowej jest dobrowolne.
  Uczestnikami rywalizacji konkursowej, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące pracownikami lub współpracownikami zatrudnionymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, pozostające w relacjach handlowych z Organizatorem, którzy maja siedzibę / główne miejsce wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub zamówienia, o których mowa w pkt. 6, poinformują Organizatora – w formie elektronicznej lub pisemnej – o przystąpieniu do konkursu.
 5. Rywalizacja konkursowa polega na zakupie u Organizatora dowolnej maszyny z oferty firmy, zgodnie z warunkami o których mowa w pkt 7.
 6. Za dowolną maszynę zakupioną przez Uczestnika w czasie trwania konkursu uważa się:
  a. dowolną maszynę z oferty firmy Poltra Sp. z o.o, na której zakup podmiot, o którym mowa w pkt. 5 zawarł w w/w okresie umowę.
  b. ww. podmiot opłacił cześć ceny, którą wedle zawartej umowy lub zamówienia powinien zapłacić w czasie trwania konkursu, i
  c. Uczestnik przyczynił się do zawarcia ww. umowy lub złożenia ww. zamówienia.
 7. Laureatami konkursu, zwanymi dalej „Laureatami”, zostaną wszyscy uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu zakupili u Organizatora dowolną maszynę z jego oferty.
 8. Nagrodą w konkursie, zwaną dalej „Nagrodą” jest:
  a. nagroda rzeczowa w postaci udziału jednego Uczestnika w wyjeździe do Barcelony w Hiszpani; nagroda obejmuje: przelot na trasie Kraków-Barcelona-Kraków, transfery lokalne, zakwaterowanie, wyżywienie w hotelu, ubezpieczenie na czas wycieczki oraz bilet na mecz piłki nożnej FC Barcelona – Real Sociedad, który odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie.
 9. . Organizator sporządzi listę Laureatów w oparciu o dane sprzedażowe obliczone zgodnie z punktem 6 i 7. Każdy z Laureatów jest uprawniony do otrzymania jednej Nagrody.
 10. Organizator, w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r., poinformuje Laureatów (telefonicznie, email) o przyznanej Nagrodzie, wskazując szczegóły związane z organizacją wyjazdu (min. miejsce wylotu i planowane terminy przelotów).
 11. Wydanie Nagrody zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Protokół podpisuje Laureat bądź w jego imieniu wskazana przez Laureata osoba.
 12. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych na miejscu: rejs statkiem, prywatnych zakupów, kurs kolejką górską, wyżywienia po za hotelem, biletów do muzeów, parków, wystaw itp. I innych wydatków
 13. Laureat może zrezygnować z odebrania Nagrody. W takim wypadku Organizator może wedle swojego uznania przyznać nieodebraną Nagrodę Uczestnikowi, który nie będąc Laureatem na liście sprzedażowej zajął najwyższe miejsce. Tym niemniej Organizator nie ma takiego obowiązku.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego Nagrody lub jej bezpośredniej wypłaty w gotówce.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji przez Laureata przyznanej Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 16. Regulamin konkursu dystrybuowany jest przez Organizatora wśród potencjalnych Uczestników oraz jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 17. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin. W sprawach dotyczących Regulaminu oraz nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.
 18. Uwagi lub spostrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie Nagrody.
 20. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 21. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, niezwłocznie po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie Uczestnicy zostaną powiadomieni osobnym pismem w ciągu 4 dni roboczych.
 23. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 24. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „grą losową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.)
 25. Osoba kontaktowa reprezentująca Organizatora: Tomasz Zubrzycki, tzubrzycki@poltra.pl, tel. 606 944 741, 15 840 21 23, ul. Grabskiego 42, 37-450 Stalowa Wola
 • POLTRA Sp. z o.o.
 • ul. Grabskiego 42,
 • 37-450 Stalowa Wola
 • Sekretariat:
 • tel. +48 15 840 21 00
 • poltra@poltra.pl
 • NIP 865-22-31-787 REGON 831205730
 • Nr KRS 0000136273
 • Bank BGŻ BNP PARIBAS SA PL 68 1750 1110 0000 0000 0196 3341
 • ING Bank Śląski SA PL 56 1050 1562 1000 0090 3126 4568